ADATVÉDELEM

Adatvédelmi Szabályzat


Az Ascendum Építőgépek Hungária Kft. (továbbiakban: „Adatkezelő”), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja az http://www.ascendum.hu honlapon keresztül a társasággal kapcsolatba lépni kívánó személyeket (továbbiakban: „Ügyfél”) az adatkezelő személyéről és adatairól, a hozzá beérkezett, megkereséssel kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, ezek érvényesítésének és gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.


Az Ügyfél - az http://www.ascendum.hu honlapon található - nyomtatvány kitöltésével illetőleg annak elküldésével hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései szerint kerüljön sor. (A jelen szabályzatban fel nem sorolt, az oldal működésével és az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos egyéb adatkezelésekről, adattovábbításról az adatok felvételekor ad az Adatkezelő tájékoztatást.)


A. Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:


Ascendum Építőgépek Hungária Kft.
székhely: 1141 Budapest, Nótárius utca 13-15.
e-mail cím: infohu@ascendum.hu
URL: http://www.ascendum.hu
cégjegyzékszám: 01-09-060449
adószám: 10013735-2-42
telefonszám: +36/1/2204878
bankszámlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-64653022


B. Adatkezelő tárhely-szolgáltatójára vonatkozó adatok:


Tribe CRM, Lda
Av. Marginal, Edif. Parque Oceano, 4º
Sto Amaro de Oeiras • 2780-322 Oeiras - Portugal
e-mail: accounts@tribe.pt
URL: www.tribe.pt
Adószám: PT509328598
Képviselő: Mónica Gonçalves

C. Értelmező rendelkezések


Az Adatvédelmi Szabályzatban használt fogalmakat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Info törvény”) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.


érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

adatkezelő: az a természe tes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

D. Az adatkezelés elve

Adatkezelő az általa rögzített személyes adatokat bizalmasan, mindig a hatályos jogszabályok – különös tekintettel az Info törvény- rendelkezéseinek, az adatvédelemmel összefüggő európai uniós rendelkezéseknek, irányelveknek megfelelően, jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint kezeli.

E. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés az Ügyfél önkéntes hozzájárulásán alapul. Az Ügyfél hozzájárulását a http://www.ascendum.hu honlapon található nyomtatvány kitöltésével és a nyomtatvány elküldésével adja meg. A nyomtatvány elküldésével az Ügyfél elfogadja a jelen adatkezelési szabályzat rendelkezéseit.

F. Kezelt adatok köre

Az álláspályázatra való jelentkezés során kezelt adatok:

I. Keresztnév
II. Vezetéknév
III. E-mail cím
IV. Település
V. Ország
VI. Telefonszám
VII. Faxszám

Kezelt adatnak minősül továbbá az Ügyfél által elküldött egyéb dokumentumokban szereplő adatok.

G. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy az Ügyfél gyors és hatékony módon tudjon műszaki segítségnyújtást, információt, ajánlatot kérni, valamint reklamációját is minél rövidebb idő alatt tudja az Adatkezelő tudomására hozni.

A személyes adatokat Adatkezelő kizárólag a jelen pontban rögzített célok megvalósításához szükséges mértékben és ideig használja fel. Ezeket az adatokat közvetlenül az Ügyfelektől, önkéntes adatszolgáltatás folytán gyűjti és mindig a hatályos törvényekkel összhangban kezeli.

H. Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a megkereséssel összefüggésben Ügyfél által részére megküldött személyes adatokat a beérkezéstől számított 60 napig tárolja, majd a határidő lejártát követően törli, kivéve, ha az Ügyfél és az Adatkezelő szerződéses jogviszony létre. Ebben az esetben Adatkezelő az Ügyfél adatait a szerződéseses jogviszony megszűnéséig, illetve a jogviszonyból eredő igény elévüléséig kezeli.

Ügyfélszolgálat

Adatkezelő az ügyfélszolgálatára küldött megkereséseket, kéréseket, panaszokat, észrevételeket, a beérkezéstől számított 6 hónapig tárolja, ezen határidő lejárta után törli.

I. Az adatok törlése, módosítása, zárolása, tiltakozás az adatkezelés ellen

A http://www.ascendum.hu honlapon található – nyomtatvány kitöltése során elküldött adatokban bekövetkezett változást és a változás átvezetését az Ügyfél az Adatkezelő ügyfélszolgálati e-mail címére eljutatott elektronikus levéllel kérheti.
A kezelt adatok az érintett kérelme nélkül is törlésre kerülnek az alábbi esetekben:
I. az adatkezelés jogellenes.
II. az adatkezelés célja megszűnt.
III. az adatok kezelésének jogszabályban meghatározott határideje lejárt.
IV. az adatok törlését a bíróság, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
V. az adatkezelés hiányos, vagy téves és a fennálló állapot jogszerűen nem megszüntethető.

A kezelt adatok zárolásra kerülnek az alábbi esetekben:
I. az Ügyfél ezt kéri.
II. Adatkezelő számára rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit.
III. Adatkezelő a zárolt adatokat kizárólag addig az időpontig kezeli, ameddig fennáll az adatkezelési cél, mely az adat törlését kizárja.

Az Ügyfél a személyes adatainak kezelése ellen az alábbi estekben tiltakozhat Adatkezelő ügyfélszolgálati e-mail címére küldött elektronikus üzenettel:

I. ha az adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges ide nem értve a kötelező adatkezelés esetét.
II. adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás, tudományos kutatás céljára történik.
III. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Amennyiben Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, úgy az adatkezelést, beleértve a további adatfelvételt megszünteti és az adatokat zárolja.

J. Cookiek használata

A weboldalon működő cookiekkal kapcsolatban bővebb tájékoztatás a honlapon található cookie szabályzatban található.

K. Adattovábbítás

A megkeresés elküldése során, az érintett által megadott személyes adatok az Adatkezelő munkavállalóin (továbbiakban: Munkavállaló) kívül más harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra. Az Adatkezelő részéről a megkeresés során közreműködő Munkavállaló nem jogosult a tudomására jutott személyes adatokat harmadik személy részére továbbítani. Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a megkeresés teljesítésének céljából továbbíthatja. Ügyfél a pályázat elbírálásához szükséges adattovábbításhoz jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

L. Tájékoztatási kötelezettség

Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni Adatkezelőtől a regisztrációval és az álláspályázattal összefüggésben kezelt, rá vonatkozó adatokról az infohu@ascendum.hu e-mail címen, valamint a +36/1/2204878-as ügyfélszolgálati telefonszámon. Adatkezelő az Ügyfél kérésére felvilágosítást ad az Ügyfélre vonatkozó, az megkereséssel összefüggésben általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

(Tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetve iratok rendelkezésre bocsátása végett bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik Adatkezelőt tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, valamint iratok rendelkezésre bocsátása végett. Adatkezelő a megkereső szerv részére, - amennyiben az adatok körét és a pontos célt megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.)

M. Adatbiztonság 

Adatkezelő az általa végzett adatkezelés során az adatkezelési műveleteket oly módon hajtja végre, hogy biztosítsa az érintett magánszférájának védelmét. Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, illetve megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, melyek szükségesek az Info törvény és az egyéb adat és titokvédelmi szabályok érvénye juttatásához. Adatkezelő az adatbiztonság védelme érdekében gondoskodik az adatkezelésben érintett munkatársainak felkészítéséről.
Adatkezelő az informatikai védelemmel összefüggésben az alábbiakról gondoskodik:

I. Szoftver és hardver eszközök védelme, jogosulatlan hozzáférés elleni védelem.
II. Adatállományok integritásának megőrzése, az adatállományok sértetlenségének, bizalmasságának és rendelkezésre állásának biztosítása.
III. Adatállományok vírusok elleni védelme.
IV. Adatállományok, valamint a hordozó eszközök fizikai védelme.

Az Ügyfél által az Adatkezelő részére megadott e-mail címről érkezett megkeresést Adatkezelő az Ügyféltől érkezett megkeresésnek tekinti. Egyéb e-mail címről érkezett megkeresés esetében, az Ügyfél akkor nyújthat be megkeresést, ha – az Adatkezelő által vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta ügyfél minőségét.

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelése nem az Ügyfél hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az Ügyfél kérheti a rá vonatkozó, valamely látogató által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.

N. A jogérvényesítés lehetőségei

A személyes adatokkal összefüggő jogainak megsértése esetén az Ügyfél, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai és előírásai alapján, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (elnök: Dr. Péterfalvi Attila András, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat, illetve egyéb igényeit az illetékes polgári bíróság előtt érvényesítheti a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

O. Jelen tájékoztató időbeli hatálya

Jelen tájékoztató 2016. július 19. napjától hatályos. Az Ascendum Építőgépek Hungária Kft. fenntartja magának az adatkezelési tájékoztató módosításának jogát. (A tájékoztató módosítását Adatkezelő a honlapján teszi közzé, az esetleges módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.)

Budapest, 2016. július 19

Ascendum Építőgépek Hungária Kft